Max-width 100% Max-width 100% -

Emanuela MinoliEmanuela Minoli


Filmografia dal 2000:
2022 » Guida Astrologica per Cuori Infranti 2: Direttore di Produzione
2022 » Sempre piu' Bello: Location Manager
2021 » Ancora piu' Bello: Location Manager
2019 » Buio: Direttore di Produzione
2006 » doc La Strada di Levi: produttore